ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន

Oh My Plate៖ មើលទៅល្អសម្រាប់សុខភាពនិងគួរឱ្យឆ្ងាញ់!
June 07, 2024
បំណិនជីវិត៖ ការធ្វើទឹកក្រូច
June 05, 2024
រីករាយទិវាកុមារ
May 31, 2024
អេ អាយ អាយ សាខាទួលគោក
May 23, 2024
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូថ្មី: "ប្រព័ន្ធកត់ត្រាតាមដានការសិក្សា និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមដល់សិស្ស"
May 09, 2024
Aii-TK Storytelling
April 02, 2024
Aii-TK Live
March 15, 2024
Aii Language Center, Toul Kork Campus Kid 10A
March 12, 2024
មជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii សាខាទួលគោក Kid 11A
March 07, 2024
បំណិនជីវិត៖ ការប្រើប្រាស់ប្រដាប់វាយក្រឡុកស៊ុត
February 26, 2024
UniFair Roadshow 2024
February 16, 2024
ការប្រជុំតម្រង់ទិសសម្រាប់សិស្សថ្មី
February 15, 2024
Kid 01-A Valentine's Day Activity_TK
February 14, 2024
ការចុះឈ្មោះសិក្សាឆ្នាំទី ២០ វគ្គសិក្សាទី ៨២ (កម្មវិធីសិក្សាមនុស្សពេញវ័យ) និងឆ្នាំទី ២០ ឆមាសទី ៣០ (កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតកុមារ)
February 13, 2024
ការប្រជុំតម្រង់ទិសសម្រាប់សិស្សថ្មី
February 08, 2024